Все повече бизнеси търпят санкции от Комисията за защита на потребителя и Комисията за защита на конкуренцията от провеждането на промоционални кампании, които не отговарят на нормативните изисквания.

От тежките имуществени санкции възлизащи до 10% от годишния оборот за изминалата финансова година до заповеди за преустановяване на прилаганата търговска практика, регулациите в тази област са все по-интензивни и могат да увредят добрата репутация на компанията, която сте изграждали дълго време и с много усилия.

Екипът ни има опит в потребителското и конкурентно законодателство, в организирането на международни онлайн кампании, които отговарят на сложните законови и подзаконови актове, директиви и регламенти на Европейския съюз. По този начин осигуряваме ефективен, бърз и законосъобразен маркетинг.

4 ФАКТОРА, КОИТО ЗАТРУДНЯВАТ БИЗНЕСА ДА ОРГАНИЗИРА СВОЯ МАРКЕТИНГ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЗАКОНОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

НЕ СЪЩЕСТВУВА ЕДИН УЧЕБНИК, КОЙТО СЪДЪРЖА НЕОБХОДИМИТЕ ЗНАНИЯ

Има толкова много различни нормативни изисквания поместени в закони, наредби и правилници, както и източниците на Европейското право, които често имат пряк ефект и се прилагат от българските съдилища. От друга страна, регулаторни органи като Комисията за защита на потребителя и други организации в защита на потребителския интерес следят за използване на нелоялни практики от търговците. Още повече, с приемането на все по-строги правила за защита на личните данни и засилване на регулаторните механизми, маркетолозите следва да бъдат все по-внимателни при планирането, подготовката и реализацията на своите рекламни кампании.

ТРУДНО Е ДА ПОДДЪРЖАТЕ ТЕМПОТО

Установяването на съответствие с законовите правила не става от веднъж с прочитането на няколко разпоредби. Законодателството в тази сфера е изключително динамично, често се изменят стандарти и правила и се приемат нови актове.

ОБЩЕСТВЕН И ДЪРЖАВЕН КОНТРОЛ

Потребителите са все по-информирани за своите права, а държавните агенции и конкурентите непрекъснато наблюдават маркетинг дейността ви. Нараства необходимостта от ефективен процес, който осигурява гаранции, че вашите рекламни кампании са в съответствие с изискванията по всяко време и по всички канали.

ВЪТРЕШНОФИРМЕНИ ПРОТИВОРЕЧИЯ

Юристът по начало има по-консервативен дух, който съблюдава строго спазване на законодателството. Рекламните агенции, от друга страна, се стремят към творчество – това създава затруднява постигането на необходимия баланс. Докато двете страни се споразумеят и одобрят промоционалните материали, има голяма вероятност да пропуснат правилния момент за старт на кампанията или да стартират неподготвени, като по този начин компанията търпи разходи и нереализирани печалби.

С опита и интересите на нашия екип в сферата на правото и маркетинга, ние разглеждаме вашия случаи от различни гледни точки, намирайки баланса между силата на ефективното рекламно послание и съблюдавайки нормативните изисквания. По този начин осигуряваме сигурност за бизнеса, доверие у вашите клиенти и подсилваме имиджа на вашата компания.

Нашите услуги:

Провеждане на правен анализ и оценка на предвиждана или действаща търговска кампания.

Използвайки своя богат практически опит в различни индустрии, нашия екип може лесно да разпознае непосредствено потенциалните рискове за съответната кампания. След това предлагаме решение за привеждане в съответствие, като се стремим към минимални промени в работата ви.

НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ

Изготвяме на необходимите документи

Ние можем да ви помогнем да създадете Общи условия на вашите продукти и услуги, както за българския пазар, така и за международния. (End User Agreements, General Terms and Conditions)

В случай, че организирате игри, томболи и конкурси ние идентифицираме потенциални рискове и изготвяме препоръки за провеждане на конкретно събитие.

НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ

Правна проверка на международни промоционални кампании

Ако организирате кампании в няколко държави едновременно, трябва да сте сигурни, че кампанията ви няма да бъде приета като „заблуждаваща “ или  „агресивна“ спрямо местното потребителско и конкурентно законодателство.

Директивата за нелоялните търговски практики 2005/29 / ЕО посочва списък от търговски практики, които са забранени при всички обстоятелства.

Нашият екип проверява дали има вероятност кампанията ви да попадне в този „черен списък“ и при необходимост изготвя препоръки за осигуряване на нормативно съответствие във всяка държава, в която възнамерявате да предлагате вашите продукти или услуги.

Организиране на международна лоялна програма за клиенти

  1. Планиране организацията на международна лоялна програма за клиенти
  2. Обсъждаме вашите идеи, промоционални материали и договори, за да гарантираме, че всички дейности са в съответствие с потребителското и рекламно право във всяка страна
  3. Предоставяме  обратна връзка относно нивото на съответствие с регулаторните изисквания и изготвяме необходимите препоръки.
  4. Вие преглеждате направените препоръки, приемате необходимите мерки и финализирате структурата на кампанията
  5. Кампанията ви е законосъобразна и в действие!
НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ

Как определяме цените на нашите услуги?

Като консултанти ние работим с три модела за ценообразуване.

Първият е почасовия модел, при който предварително договаряме цена/час и максималнит брой часове, които можем да фактурираме за възложената работа.

Вторият модел е твърда консултантска такса, която се заплаща за броя рекламни кампании, които са проверени през съответния период и броя документи, които сме изготвили.

Третият модел е абонаментен, и е подходящ за големи рекламодатели и рекламни агенции.